Regulamin portalu CandyRent

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://candyrent.com, zwanego dalej "Portalem".
  2. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://candyrent.com, e-mail – kontakt@candyrent.com, telefon +48 791 791 500 adres korespondencyjny – ul. Rataje 150/25, 61- 168 Poznań.
  3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  4. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
  5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.candyrent.com.
  6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.

 2. Definicje

  1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia) korzystająca z funkcjonalności Portalu za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu;
  2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  4. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu.
  5. Rejestracja uproszczona – dane, podawane dobrowolnie przez Użytkownika, pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com.
  6. Serwis pośredniczący – strona www na której Użytkownik dokonał uprzedniej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Portalu.
  7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 3. Zakres usług świadczonych przez Partnerów na Portalu

  1. W ramach Portalu Partner ma możliwość sprzedaży swoich usług umożliwiających Użytkownikom m.in.:
   • odnalezienie informacji o usługach Partnera;
   • dokonanie rezerwacji usługi Partnera;

  2. Umowa wynikająca z dokonania zakupu usługi przez Użytkownika, o której mowa powyżej w pkt III ust. 1 lit. b) -[dokonanie rezerwacji usługi Partnera] (zwanych dalej: „Usługami”) jest zawiązywana bezpośrednio między Użytkownikiem, a Partnerem, Portal nie jest stroną tej umowy.
  3. Partner w ramach Profilu na Portalu ma obowiązek poinformować Użytkownikiem będącego Konsumentem o szczegółach wykonywanych Usług, w tym prawie do reklamacji oraz możliwości lub braku możliwości odstąpienia od wykonania świadczenia oraz wszelkich innych obowiązkach Partnera wobec Konsumenta, a wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Użytkownik dokonuje zakupu Usługi Partnera w Portalu w następujący sposób:
   • podanie danych do formularza rejestracyjnego, a następnie zalogowanie się;
   • wybór Usługi poprzez dodanie jej do koszyka zakupowego;
   • wybór formy płatności,
   • zatwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę zaliczkę”,
   • wysłanie potwierdzenia zakupu Usługi na adres e-mail Użytkownika;

  5. Przed wiążącym wysłaniem zakupu Usługi, Użytkownik ma możliwość jej sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
  6. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika, po tym jak zamówione usługi zostały przez niego dodane do koszyka i Użytkownik następnie zakończy swój wybór klikając przycisk "Zamawiam i płacę zaliczkę" na stronie finalizacji zamówień.
  7. Użytkownik może skontaktować się z Partnerem używając danych: wskazanych przez Partnera lub udostępnionych przez Administratora na Portalu.
  8. Partner zobowiązany jest do wykonania Usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w Rezerwacji przez niego złożonej;
  9. Użytkownik, który dokonał zakupu Usługi oświadcza że jest osobą pełnoletnią.
  10. Metody płatności za Usługi są ustalane przez Administratora.
  11. Poza opłatami/dopłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu Rezerwacji, Partner nie obciąży Użytkownika żadna inną opłatą.

 4. Ceny i Płatności

  1. Ceny Usług podawane są przez Partnera w polskich złotych, zawierają podatek VAT.
  2. Ceną ostateczną, wiążącą Partnera i Użytkownika jest cena podana na stronie Portalu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przez wybór opcji „Zamawiam i płacę zaliczkę”
  4. Płatność za zakupioną rezerwacje dokonuje się:
   • systemem płatności DotPay;

  5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do finansowego dokumentu potwierdzającego sprzedaż.
  6. Informacje dotyczące Rezerwacji dostępne są na stronie profilu Użytkownika.

 5. Procedura reklamacyjna dotycząca działania Portalu

  1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich reklamacji dotyczących zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila na adres , w którego treści wpisuje:
   • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
   • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
   • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
   • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
   • zarzuty Użytkownika;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

  2. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 6. Rezygnacja ze świadczonych usług dotyczących użytkowania Portalu

  1. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć/odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej korzystania z Portalu skutkiem natychmiastowym.
  2. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  3. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
   • Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
   • Użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
   • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
   • Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.

  4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
  5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 7. Techniczne warunki korzystania z Portalu

  1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
   • dostęp do sieci Internet;
   • adres poczty email.

  2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW https://candyrent.com/polityka-cookies stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 8. Rejestracja

  1. Rejestracja w Portalu dla Użytkowników jest nieodpłatna.
  2. Użytkownik w celu założenia „Konta” dokonuje rejestracji podając imię i nazwisko, e-mail oraz hasło.
  3. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
   • zapoznałem się z Regulaminem;
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

  5. Partner rejestruje się poprzez:
   • podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, danych do faktury VAT;
   • podpisanie Umowy z Administratorem;
   • zapoznanie się i akceptacje Regulaminu;
   • otrzymanie hasła od Administratora po pozytywnej weryfikacji działalności Partnera.

  6. Hasło do Portalu dla Partnera powinno być nadawane i wysyłane na podany przez Partnera adres e-mail (będący loginem) przez Administratora po akceptacji i udostępnieniu konta Partnera przez Administratora w Panelu Administratora.. Hasło powinno być możliwe do zmiany w Panelu Partnera.
  7. Hasło podawane przy logowaniu w Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie WWW https://candyrent.com/users/edit poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  8. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

 9. Rejestracja uproszczona

  1. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących.
  2. Rejestracja za pośrednictwem Facebook jest możliwa po wybraniu przycisku „Facebook” znajdującego się na stronie Portalu.
  3. Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej, w tym zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikacja Portalu danych z Portalu pośredniczącego, Administrator otrzyma następujące informację:
   • profil publiczny;
   • adres e-mail;
   • datę urodzin

  4. Aplikacja Portalu będzie miała możliwość wysyłania powiadomień na konto w Serwisie pośredniczącym Użytkownika.
  5. Użytkownik, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Użytkownik zarejestrowany poprzez formularz na stronie Portalu.
  6. Użytkownik rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących, zostaje przekierowany na stronę WWW https://candyrent.com w celu korzystania z usług Portalu.
  7. Użytkownik podczas rejestracji na stronie www https://candyrent.com/users/sign_up, klikając w zakładkę Serwisu pośredniczącego zostaje automatycznie zalogowany w Portalu.

 10. Prawa i Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanej z dokonanym zakupem Usługi.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań wobec Partnera.
  3. Zakazane jest przez Użytkownika umieszczanie na Portalu opinii:
   • niosących treści bezprawne;
   • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
   • fałszywych lub mylących;
   • naruszających prawa osób trzecich;
   • rozpowszechniających spam;
   • zawierających linki oraz reklamy;
   • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.

  4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
  5. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
  6. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników (Grafików/Projektantów) jak i Portalu.
  7. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@candyrent.com.
  9. zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa

 11. Prawa i Obowiązki Partnera

  1. Partner po podpisaniu Umowy współpracy z Administratorem oraz nadaniu przez Administratora hasła dostępowego do Portalu w ramach profilu ma możliwość:
   • określić przedmiot świadczenia tj. Usługi;
   • ustalić cenę za Usługę;
   • kliknąć zakładkę „Dodaj”, która będzie dodawała Usługę do sprzedaży prowadzonej na Portalu po uprzednim zaakceptowaniu treści oferty przez Administratora.

  2. Partner ma obowiązek poinformować Użytkownika będącego Konsumentem o szczegółach wykonywanych Usług, w tym prawie do reklamacji oraz możliwości lub braku możliwości odstąpienia od wykonania świadczenia oraz wszelkich innych obowiązkach Partnera wobec Konsumenta, a wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
  3. W przypadku odwołania Usługi przez Partnera, Użytkownik uprawniony jest kierować do Partnera wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z odwołaniem Usługi, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów.
  4. Partner umieszcza na Portalu zdjęcia, logotypy, treści udzielając Administratorowi licencji na możliwość umieszczania ich na Portalu oraz na ich rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Umowy, Regulaminu oraz dla celów marketingowych.
  5. Partner oświadcza że, jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Portalowi materiałów.
  6. Partner w chwili podpisania Umowy, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Portalowi informacjami.
  7. W razie utraty przez Partnera prawa do reprezentacji bądź też braku możliwości wykonania zobowiązania, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Portalu.
  8. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Partnera w przypadku, gdy:
   • Partner w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu;
   • Partner odwołuje Usługi bez przyczyny;
   • Partner zamieszcza w Portalu treści bezprawne lub nie zgodne z prawdą;
   • Partner dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
   • Partner w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy współpracy lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.

  9. Pozostałe kwestie współpracy pomiędzy Partnerem, a Administratorem reguluję Umowa współpracy.

 12. Prawa i Obowiązku Administratora

  1. Administrator troszczy się o należyte działanie Portalu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika/Partnera w przypadku:
   • złamania zasad umowy oraz Regulaminu,
   • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Partnera lub Portalu,
   • podawania nieprawdziwych danych;
   • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Użytkownika, z innych przyczyn niż siła wyższa,

  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • treści i informacje przekazywane przez Partnerów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
   • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik/Partner przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
   • zobowiązania wzajemne Użytkowników i Partnerów w związku z zakupem Usłu
   • rękojmie/gwarancje udzieloną przez Partnera,
   • zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Partnera usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków, cen,
   • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
   • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera/Użytkownika danych oraz informacji Portalu,
   • zobowiązania finansowe ze strony Użytkowników w odniesieniu do dokonanej rezerwacji u Partnera.

  4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika lub Partnera, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
  5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników lub Partnerów, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

 13. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://candyrent.com/regulamin.
  2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
   • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email ;
   • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  4. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

×

Odbierz -10% na pierwsze wypożyczenie!

Wystaw opinię wypożyczalni, z której usług korzystałeś wcześniej poza CandyRent i odbierz kupon na -10%!

Zaloguj się i wystaw opinię

Po zalogowaniu znajdź wybraną wypożyczalnię i kliknij Dodaj opinię na dolę strony